Tổng Công ty Tín Nghĩa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023