NGÀY HỘI HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO “ hiến giọt máu đào – trao người sự sống”