LỄ ĐỘNG THỔ XÂY DỰNG NHÀ MÁY ACTION COMPOSITES VIỆT NAM MỞ RỘNG